Plan & Bygg

Stockeviks

Samhällsförening

Hjärtligt välkomna till vårt samhälle, en riktig pärla på västra sidan av Tjörn

 

Plan & Bygg

Sammanfattning av de arkeologiska undersökningsresultaten

 

RAÄ UV Väst har genomfört en arkeologisk utredning i Stockevik. Vid inventeringen upptäcktes tre stenpackningar (A547, A579, A697), fyra husgrunder som finns med på 1700-tals kartan (A602,A626, A699, A200053), ett odlingsröse (A703) och en husgrund (A713, förhistorisk?) på en stenterrass (A540). Det sedan tidigare kända långröset Stenkyrka 86:1 (A710) har mätts in, liksom de intilliggande och nyupptäckta gravarna röset A537 (med kallmur, likt långröset) och stensättning A715 (med kantkedja). Stensättningen, 3,5 meter i diameter stor, är belägen 10 meter söder om långröset och röset A537 ligger 10 meter väster om det kända långröset. Delar av vägsträckan från 1700-talet (A628) dokumenterades i ett schakt.

 

Målet med den arkeologiska utredningen var att lokalisera boplatslägen och kulturlämningar som berörs av exploateringen. Totalt mättes 119 arkeologiska objekt in. Bland dem kan nämnas: 17 gärdesgårdar, 17 diken, 1 stenterrass, 3 gravar, 10 gropar, 5 husgrunder, 1 väg (1700-talskartan), 2 härdar, 11 lager, 1 odlingsröse, 12 rännor, 3 stenpackningar och 33 stolphål. Inom fem områden påträffades ett fyndmaterial av keramik: ett svartgods 1500-tal (import), rödgods från 1600-tal, förhistorisk keramik (östersjökeramik?), kritpipor, obrända ben och flintavslag (både metallslagen och icke-metallslagen flinta).

 

Efter den arkeologiska utredningen etapp 2 har fem boplatsområden (ID 170, 172, 173,174 och 175) och ett område med gravar, stenterrass och husgrund (ID171) bedömts vara fornlämningar. De upptar tillsammans en yta av 4,7 hektar.

 

Bilagor: Detaljer1 Detaljer2

Klicka på kartan för att få den större (obs! 3Mb)

Plankostnadsavtal Stockevik 20130107

 

Ny vision i hamnen

 

Mattson/Rollheims senaste förslag

på exploatering av Vitlingsävja Se ritning här...

Läget för markarbetena i Stockevik 2012-06-07

 

Med början från Skärhamnsvägen och upp mot Duvedalen så hoppas vi kunna återfylla den stora schaktgropen till fredag 8 juni (vecka 21). Gropen hänger ihop med kopplingsbrunnar på Skärhamnsvägens östra sida och återfyllning kan inte göras förrän arbetet med brunnarna är klara. Man måste kunna dra i och skjuta på ledningarna i axiell riktning i samband med brunnsmontaget. Dock! Och med lagen om allts dj..lighet måste vi gardera oss för att återfyllning kanske inte hinns med på fredagen utan blir i början veckan 22. Läs mer...

Stockevik Kulturmiljöunderlag inför detaljplanearbete

Läs hela utredningen här....

Info till fastighetsägare 2 feb. -12

Läs presentationen här...

 

Kommunens representant

Kontaktuppgifter

 

Maria Ågren

 

Plan- och byggchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och byggavdelningen

0304-60 13 68

maria.agren@tjorn.se