SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN

                                                        FÖR

                            STOCKEVIKS VÄGBELYSNING

 

 

Protokoll fört vid årsstämman för Samfällighetsföreningen för Stockeviks

vägbelysningen, över verksamhetsåret 2007, förlagd till Tubbeskolan i Skärhamn

2008-06-07, klockan 10.00.

 

Ordförande Bo Jonsson hälsade de närvarande välkomna och efter avstämning att stämman

behörigen hade utlysts förklarade han stämman öppnad. Närvarolista cirkulerade bland

stämmodeltagarna för deltagandebekräftelse, vilken arkiveras hos styrelsen.

§1 Val av ordförande att leda stämman

Bo Jonsson valdes att leda årsstämmans förhandlingar.

 

§2 Val av sekreterare för årsstämman

Henrik Nilsson valdes att föra protokoll över årsstämmans förhandlingar.

 

§3 Val av protokolljusterare

Eva Karlsson och Kaj Plonaitis jämte ordförande valdes att justera stämmoprotokollet.

 

§4 Dagordningen

Dagordningen fastställdes efter ordförandens tillägg av två övriga frågor, avseende

anslutningsavgift och anläggningsvärdet, att behandlas under dagordningens punkt tretton.

 

§5 Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

 

§7 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Årstämman gav styrelsen ansvarsfrihet, enligt revisorernas förslag, för det gångna

verksamhetsåret.

 

§8 Medlemsmotioner och styrelseförslag.

Det förelåg inga motioner.

 

§9 Frågan om ersättning för styrelseledamöter och revisorer

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att inga arvoden skall utbetalas.

 

§10 Styrelsens förslag till uttaxering och debiteringslängd.

Styrelsen föreslog oförändrad uttaxering om 850 kronor per år, med sista betalningsdatum

2009-02-28, samt att debiteringslängden förslogs föredragen genom att den cirkulerade

mellan stämmodeltagarna.

Stämman biföll styrelsens förslag.

 

§11 Val till styrelsen.

Till ordförande omvaldes Bo Jonsson för två år.

Till kassör för ett år fyllnadsvaldes Östen Nilsson .

Till sekreterare omvaldes Henrik Nilsson för två år.

Till ordinarie för ett år fyllnadsvaldes Elisabeth Persson

Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Anita Evertsson och nyvaldes Anki Johannisson

Till revisorer för ett år omvaldes Björn Andersen och Björn Holm

 

§12 Valberedning

Till valberedning omvaldes Svante Karlsson, Sten-Ola Berdenius och Lennart Johansson.

 

§13 Anmälda övriga frågor.

A, Fråga om anslutningsavgift och eventuella nyinvesteringar för tillkommande fastigheter.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att fastställa en anslutningsavgift, som korrelerar till

anläggningens andelsvärde vid det tillfälle då ny fastighet ansluts till

samfälligshetsföreningen, samt utarbeta förslag där frågan om ekonomiskt ansvar avseende

utbyggnad av anläggningen skall ta fasta på att, ägare eller projekterare som önskar nyetablera

vägbelysning skall stå för kostnaden av investeringen medan ägandet och driften skall falla på

samfälligheten.

B, Fråga om anläggningsvärdet

Styrelsen fick i uppdrag att se över asnläggningsvärdet och återkomma med ett förslag till

nästa årsmöte.

 

§14 Stämmoprotokollets offentliggörande

Stämmoprotokollets kommer att offentliggöras på Källarvind och anslagstavlan vid början av

Apeldalsvägen samt på Stockeviks hemsida (www.stockevik.net).

 

§15

Stämmoordförande, Bo Jonsson, tackade de närvarande för visat intresse och tackade å

styrelsen vägnar stämman för det förtroende den nya styrelsen givits och förklarade stämman

avslutad.

Ordförande Protokolljusterare Protokolljusterare

Bo Jonsson Eva Karlsson Kaj Plonaitis

Stämmosekreterare

 

Henrik Nilsson