Protokoll fört vid årsstämman för Stockeviks samfällighet för vägbelysningen, förlagd till Tubbeskolan i Skärhamn 2007-06-09, klockan 10.00.

 

§1

Ordförande Bo Jonsson hälsade de närvarande välkomna och efter avstämning att stämman behörigen hade utlysts förklarade han stämman öppnad. Närvarolista cirkulerade bland stämmodeltagarna för deltagandebekräftelse, vilken arkiveras hos styrelsen.

 

§2

Bo Jonsson valdes att leda årsstämmans förhandlingar.

 

§3

Henrik Nilsson valdes att föra protokoll över årsstämmans förhandlingar.

 

§4

Gunnel Hagberg och Svante Karlsson jämte ordförande valdes att justera stämmoprotokollet.

 

§5

Dagordningen fastställdes enligt förelagt förslag.

 

§6

Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.

 

§7

Årstämman gav styrelsen ansvarsfrihet, enligt revisorernas förslag, för det gångna verksamhetsåret.

 

§8

Medlemsmotioner och styrelseförslag.

Underhållsplan föreslagen av styrelsen.

Bo Jonsson föredrog styrelsens  underhållsplan.
Bakgrund: En rötskadad stolpe blåste omkull vid senaste stormen ”Per”. Lyckligtvis utan sak eller personskada. Professionell besiktning gjordes därefter på föreningens stolpar, varav 8 utdömdes på grund av rötskador.

Underhållsplanen går i första hand ut på att de 8 stolpar som vid  besiktning utdömdes skall ersätta med nya av metall. Av Stockeviks 36 stolpar äger föreningen 20 och Fortum resterande, i vilka vi får ha våra armaturer uppsatta. Efter byte av de åtta uttjänta stolparna kommer årligen två till tre av föreningens stolpar att ersättas med nya. I samband med stolpbyten kommer nya armaturer med lågenergilampor att installeras.

Kostnaden för underhållsplanen i sin helhet kommer att kosta närmare 100.000 kronor, varav den akuta delen av underhållsplanen, de utdömda stolparna, närmare 50.000 kronor.

Stämman faställde styrelsen förslag till underhållsplan. Finansiering se §10.

 

§9

Frågan om ersättning för styrelseledamöter och revisorer, beslutade mötet enligt styrelsens förslag, att inga arvoden skall utbetalas.

 

§10

Utgifts och inkomststat samt debiteringslängd.

För att klara underhållsplanen jämte de ordinarie utgifterna föreslog styrelsen att uppta ett lån om 50.000, samt att årsavgiften fastställs till 850 kronor per år från och med nästa uttaxering av avgiften. Om ekonomiskt utrymmen finns efter det att underhållsplanen genomförts komer avgiften att justeras nedåt.

Stämman biföll styrelsens förslag.

 

 

 

§11

Val till styrelsen.

Till kassör för två år valdes Nadja Ekström.
Till ordinarie ledamöter för två år valdes Stig Kristensson och Britta Jungenfeldt.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Annelie Mörk och Anita Evertsson.

Årsstämman beslöt att paragrafen skulle justerades omedelbart.

 

§12

Firmatecknare för samfälligheten fastställdes att vara ordförande och kassören var för sig.

Årsstämman beslöt att paragrafen skulle justerades omedelbart.

 

§13

Till revisorer för ett år valdes Björn Andersen och Björn Holm

Årsstämman beslöt att paragrafen skulle justerades omedelbart.

 

§14

Till valberedning utsåg årsstämman Svante Karlsson, Sten-Ola Berdenius och Lennart Johansson.

 

§15

Övriga frågor.

Det förelåg inga övriga frågor.

 

§16

Stämmoprotokollets ofentliggörande kommer att göras på Källarvind, anslagstavlan vid början av Apeldalsvägen samt på Stockeviks hemsida (www.stockevik.net).

 

§17

Stämmoordförande, Bo Jonsson, tackade de närvarande för visat intresse och tackade å styrelsen vägnar stämman för det förtroende den nya styrelsen givits och förklarade stämman avslutad.

 

Ordförande                                  Justeringsman                      Justeringsman                

 

 

Bo Jonsson                                  Gunnel Hagberg                  Svante Karlsson

 

 

 

Utsedd stämmosekreterare     

 

 

Henrik Nilsson