Protokoll fört vid årsstämman för Samfällighetsföreningen för Stockeviks vägbelysningen, över verksamhetsåret 2008, förlagd till Tubbeskolans skolgård i Skärhamn 2009-06-13, klockan 10.00.

 

Ordförande Bo Jonsson hälsade de närvarande välkomna denna soliga sommardag och förklarade mötet öppnat.

Röstlängden upptogs av Sten-Ola Berdenius och förvaras hos styrelsen.

 

§1 Val av ordförande att leda stämman

Bo Jonsson valdes att leda årsstämmans förhandlingar.

 

§2 Val av sekreterare för årsstämman

Henrik Nilsson valdes att föra protokoll över årsstämmans förhandlingar.

 

§3 Val av protokolljusterare

Gunnel Hagberg och Lennart Johansson jämte ordförande valdes att justera stämmoprotokollet.

 

§4 Dagordningsformalia

A, Fråga om årsstämman utlysts i behörig ordning.

Stämman fastställde att stämman utlysts i behörig ordning.

 

B, Föranmälda motioner och frågor.

Det förelåg inga motioner eller föranmälda frågor

 

C, Dagorningens fastställande.
Dagordningen fastsälldes enligt utsänt förslag.

 

§5 Styrelsens berättelse

Styrelsens berättelse föredrogs, med muntligt tillägg av belysningsmästaren Stig Kristenson om årets investeringar och reparationer i samfällighetens anläggning, varefter den godkändes av stämman och lades till handlingarna.

 

§6 Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.

 

§7 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årstämman gav styrelsen ansvarsfrihet, enligt revisorernas förslag, för det gångna verksamhetsåret.

 

§8 Medlemsmotioner och styrelseförslag.

Det förelåg inga motioner eller styrelseförslag.

 

§9 Frågan om ersättning för styrelseledamöter och revisorer

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, att inga arvoden skall utbetalas.

 

§10 Styrelsens förslag till uttaxering och debiteringslängd.

Styrelsen föreslog oförändrad uttaxering om 850 kronor per år för bebyggd fastighet och 85 kronor för obebyggd, med sista betalningsdatum 2010-02-28, samt att debiteringslängden föreslogs föredragen genom att den cirkulerade mellan stämmodeltagarna.

Stämman biföll styrelsens förslag.

 

§11 Val till styrelsen.

Till Kassör omvaldes Östen Nilsson för två år.

Till ordinarie för två år  omvaldes Stig Kristensson och Elisabeth Persson

Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Anita Evertsson och Anci Johannisson

Till revisorer för ett år omvaldes Björn Andersen och Björn Holm

 

 

§12 Valberedning

Till valberedning omvaldes Svante Karlsson, Sten-Ola Berdenius och Lennart Johansson.

 

§13 Anmälda övriga frågor.

A, Det förelåg inga anmälda övriga frågor.

 

B, Uppdrag styrelsen fått från årsstämman 2008

 

1, Fråga om anläggningsvärdet
Styrelsen bedömning var att anläggningsvärdet skulle fastställas till 71 045 kronor, då omfattande investeringar gjorts de senaste två åren.

Stämman biföll styrelsens förslag.

2, Fråga om behandling av nya medlemmar som ansluts till Sammfällighetsföreningen.

Ordförande föredrog styrelsens förslag, vilket beskrivs i brev som skall lämnas till ny medlem (bilaga 1)

 

 

§14 Stämmoprotokollets offentliggörande

Stämmoprotokollet kommer att offentliggöras på Källarvind och anslagstavlan vid början av Apeldalsvägen samt på Stockeviks hemsida (www.stockevik.net).

 

§15

Stämmoordförande, Bo Jonsson, tackade de närvarande för visat intresse och tackade å styrelsen vägnar stämman för det förtroende den nya styrelsen givits och förklarade stämman avslutad.

 

Ordförande                                              Protokolljusterare                              Protokolljusterare              

 

Bo Jonsson                                              Gunnel Hagberg                        Lennart Johansson

 

 

Stämmosekreterare      

 

 

Henrik Nilsson