SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN

                                    FÖR

              STOCKEVIKS VÄGBELYSNING

 

 

 

---

 

Protokoll fört vid Samfälligheten För Stockeviks Vägbelysnings Årsstämma 2006-06-17 kl.10.00 i Skärhamnsskolas matsal.

 

Närvarande: se bifogad närvarolista.

 

Sekreterare hälsade alla välkomna och kallelsen till mötet godkändes.

 

1.   Till ordförande för stämman valdes Bo Johnsson.

2.   Till sekreterare för stämman valdes Susanna Pettersson.

3.   Till justerare för stämman valdes Eva Karlsson och Mats Hagberg att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

4.   Dagordningen.

4a. En övrig fråga anmäldes.

4b. Dagordningen godkänndes.

5.   Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs och godkändes.

6.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

7.   Inga motioner från medlemarna har inkommit. Inga framställningar från styrelsen framlades.

8.   Till styrelsen och revisorerna beslutades att ingen ersättning skall utgå.

9.   Kassör och sekreterare redogjorde för den finansiella situationen, vilken är bra, dock på grund av att ärendet med lantmäteriet ej är klart och där vi förväntar oss en räkning på cirka 25.000:- kr. Två förslag till debiteringslängd föredrogs, en där alla har andelstalet 1,0 och en med den nuvarande fördelningen av andelstalet. Därest lantmäteriförrättningen ej är klart vid årsskiftet 2006/2007 gäller den senare, i annat fall gäller den förra.

10. Till styrelse valdes;

       Ordförande:    Bo Johnsson (2008), firmatecknare

       Kassör:            Gunilla Pettersson (2007), firmatecknare

       Sekreterare:   Susanna Pettersson (2007)

       Ledarmöter:   Stig Kristensson (2007)

                                 Henrik Nilsson (2008)

       Suppleanter:   Annelie Mörk (2007)

                                 Anita Evertsson (2007)

11.  Som firmatecknare står ordförande och kassör var för sig eller tillsammans. Denna paragraf skall anses omedelbart justerad.

12.  Till revisorer omvaldes för ett år Björn Holm (samordnare) och Björn Andersén.

13.  Till ledarmöter i valberedningen omvaldes för ett år Gösta Olausson, Svante Karlsson samt Sten-Ola Berdenius.

14.  En fråga om belysning av cykelvägen från Röa och fram till avtagsvägen till Stockevik ställdes. Det beslutades att styrelsen tillsammans med Stockeviks samhällsförening skall arbeta med denna fråga.

15.  Stämmoprotokollet beslutades finnas tillgängligt på "Källarvind", på anslagstavlan vid brevlådorna mittemot "Olles", på Stockeviks internetsida stockevik.net, samt hos ordförande och sekreterare.

16.  Ordförande förklarade stämman avslutad samt tackade för visat intresse.

 

 

...................................................           ..........................................................

Susanna Pettersson, sek                    Bo Johnsson, ordf

 

 

...................................................           ..........................................................

Eva Karlsson, just                       Mats Hagberg, just