Plan & Bygg

Plan & Bygg

Synpunkter på Planbeskrivning Detaljplan

Stockevik 1:16 m.fl. Granskningshandling Upprättad 2019-08-23


Länk till dokument

Möte med Stockeviks samhällsförening och vägföreningar


Kommunen vill helt enkelt att vi tar över ansvaret för alla vägar och bildar en ny vägförening som också inkluderar vägbelysning.

Vi bör diskutera detta mer och tillsammans  med Anita och Tomas som representerar de som inte är med i vår styrelse.


Länk till kommunens minnesanteckningar (worddokument)


Information om detaljplanearbetet i Stockevik


Torsdag den 13 september 2017 sammanträdde Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott för att ta ställning till Samrådsredogörelsen gällande detaljplanen för Stockevik.

Enligt planarkitekt Kristina Stenström kommer det att finnas information från det mötet efter den 22 september på Tjörns Kommuns hemsida, www.tjorn.se  Bygga, Bo & Miljö/ Pågående detaljplaner.

Samhällsföreningen fortsätter följa detaljplanearbetet och lägger ut all ny information på Stockeviks hemsida.

Samhällsföreningens inlaga till kommunen angående detaljplan


Remissvar detaljplan feb 2017


OBS!  Har du egna remissvar till detaljplanen skall de vara inne hos kommunen senast 7 februari.

Sammanfattning av de arkeologiska undersökningsresultaten


RAÄ UV Väst har genomfört en arkeologisk utredning i Stockevik. Vid inventeringen upptäcktes tre stenpackningar (A547, A579, A697), fyra husgrunder som finns med på 1700-tals kartan (A602,A626, A699, A200053), ett odlingsröse (A703) och en husgrund (A713, förhistorisk?) på en stenterrass (A540). Det sedan tidigare kända långröset Stenkyrka 86:1 (A710) har mätts in, liksom de intilliggande och nyupptäckta gravarna röset A537 (med kallmur, likt långröset) och stensättning A715 (med kantkedja). Stensättningen, 3,5 meter i diameter stor, är belägen 10 meter söder om långröset och röset A537 ligger 10 meter väster om det kända långröset. Delar av vägsträckan från 1700-talet (A628) dokumenterades i ett schakt.


Målet med den arkeologiska utredningen var att lokalisera boplatslägen och kulturlämningar som berörs av exploateringen. Totalt mättes 119 arkeologiska objekt in. Bland dem kan nämnas: 17 gärdesgårdar, 17 diken, 1 stenterrass, 3 gravar, 10 gropar, 5 husgrunder, 1 väg (1700-talskartan), 2 härdar, 11 lager, 1 odlingsröse, 12 rännor, 3 stenpackningar och 33 stolphål. Inom fem områden påträffades ett fyndmaterial av keramik: ett svartgods 1500-tal (import), rödgods från 1600-tal, förhistorisk keramik (östersjökeramik?), kritpipor, obrända ben och flintavslag (både metallslagen och icke-metallslagen flinta).


Efter den arkeologiska utredningen etapp 2 har fem boplatsområden (ID 170, 172, 173,174 och 175) och ett område med gravar, stenterrass och husgrund (ID171) bedömts vara fornlämningar. De upptar tillsammans en yta av 4,7 hektar.


Bilagor: Detaljer1   Detaljer2 

Klicka på kartan för att få den större (obs! 3Mb)

Plankostnadsavtal Stockevik 20130107


Läs protokollet här......

Ny vision i hamnen

Läs beskrivningen här...


Mattson/Rollheims senaste förslag

på exploatering av Vitlingsävja  Se ritning här...

Läget för markarbetena i Stockevik 2012-06-07


Med början från Skärhamnsvägen och upp mot Duvedalen så hoppas vi kunna återfylla den stora schaktgropen till fredag 8 juni (vecka 21). Gropen hänger ihop med kopplingsbrunnar på Skärhamnsvägens östra sida och återfyllning kan inte göras förrän arbetet med brunnarna är klara. Man måste kunna dra i och skjuta på ledningarna i axiell riktning i samband med brunnsmontaget. Dock! Och med lagen om allts dj..lighet måste vi gardera oss för att återfyllning kanske inte hinns med på fredagen utan blir i början veckan 22.  Läs mer...

Stockevik Kulturmiljöunderlag inför detaljplanearbete

Läs hela utredningen här....

Info till fastighetsägare  2 feb. -12

Läs presentationen här...


Kommunens representant

Kontaktuppgifter


Maria Ågren


Plan- och byggchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan- och byggavdelningen

0304-60 13 68

maria.agren@tjorn.se