Vatten & Avlopp

Vatten & Avlopp

Stockevik

I samband med samrådsbeskrivningen fanns ett stort antal dokumen av vilka jag tyckte att nedanstående var intressanta.

VA-utredning Stockevik

Bilaga (karta) till VA-utredning

Duvedalen

Kommunens investeringsbudget för de kommande åren är nu politiskt hanterad.


Det innebär att Duvedalens fastigheter planeras bli anslutna till kommunalt vatten-, spill- och dagvatten under 2018. Pojektering kommer då troligen att påbörjas under hösten 2017.

Dålig Lukt

Idag 5/1 2015 fick jag besked att kommunen skall tillsätta syre så att förruttnelseprocessen i ledningen inte skall bli så stark som nu .Eftersom det flyter för lite avloppsvatten i den stora ledningen så det blir stillastående och då börjar problemen. Jag skall få en bekräftelse när de börjat tillsätta syret och då tror man att det tar någon vecka innan vi märker skillnad. Problemen hoppas man är av övergående art eftersom Skärhamns och Kyrkesunds avlopp blir tillkopplade till sommaren och då bör flödena i ledningen bli sådana att problemen upphör helt.

Hälsar Svante ord i Samhällsföreningen


Efter ett otal samtal till kommunen har de äntligen återkopplat. Luktproblemen tror man beror på ett för litet flöde i den stora ledningen. Den är ju avsedd för Skärhanm, Kyrkesund, Nordevik samt Stockevik men nu är det bara Nordviksberg och Stockevik som är anslutna och därför pumpas det för sällan och det kan bli stående vatten vilket inte är bra.

Men för att veta om det finns andra fel så skall falledningen från ungefär Sigurds hus och fram till Kärret filmas och det skall göras i mellandagarna. Andra åtgärder om ledningen är ok och lukten är kvar är att spola med vatten så att flödet blir bättre samt tillsätta syre är också en åtgärd som övervägs. Jag skall få fortlöpande information om läget.

Anslutning

De första 34 fastigheterna utefter  ledningsdragningen kan nu koppla in sig på kommunens nät

Avgifter, VA-taxa


Anläggningsavgifter och driftskostnader beräknas för varje fastighetsägare enligt kommunens VA-taxa.

Från och med den 1 januari 2013 gäller nya avgifter

Bruknings- och anläggningsavgifterna höjs med 10%. De största förändringarna i övrigt är:

Avgift för avledning av dagvatten från allmän platsmark kommer att börja tas ut. Detta berör vissa vägföreningar, Trafikverket och kommunens gatubudget.

Avgift för campingplatser och gästplatser i båthamnar kommer också att börja tas ut.

VA-avgiften för en villa som förbrukar 150 m³ (ett vanligt mått i jämförelser) blir cirka 10 670 kronor per år mot tidigare 9 700 kronor per år. För kunder med lägre vattenförbrukning blir även avgiften lägre.


Höjningen görs för att täcka ökade kostnader för investeringar, drift och underhåll av VA-systemet.


Avgifterna för vattenavstängning och uppsättning av vattenmätare är oförändrade.


Avgifter för tillfälligt tappställe och uthyrning av brandposter är oförändrade.Sidan senast uppdaterad 2013-04-24 09.02            VA-taxa 2013

Projektering och upphandling markförlagda ledningar i övriga delar av Stockevik


Projekteringen av ledningarna i övriga delar av Stockevik kommer att samordnas med påbörjat detaljplanearbete och kommer sannolikt  inte att starta innan hösten 2012.

Beslutat detaljplaneprogram finner du nedan.

Detaljplaneprogram för Duvedalen/Stockevik, Tjörns kommunPDF


I detta detaljplaneprogram är det karta F som gäller.


Ledningar från Skärhamn till Stockevik


Dessa ledningar är upphandlade och entreprenaden utförs av Markbygg AB.

I denna entreprenad anläggs serviser till fastigheterna nedan. När entreprenaden är slutförd kommer dessa fastigheter att kunna ansluta till vatten och spillvatten efter slutfört entreprenad.


Längs denna ledning inom Stockevikområdet kommer följande fastigheter att fördes med en förbindelsepunkt (anslutningspunkt).

Med viss reservation eftersom projektering fortfarande pågår.


Röa 1:6 Duvedalen 1:5 Duvedalen 1:29

Duvedalen 1:8 Duvedalen 1:9 Duvedalen 1:7

Duvedalen 1:24 Duvedalen 1:3 Duvedalen 1:2


Duvedalen 1:28 Duvedalen 1:10 Stockevik 1:99

Stockevik 1:116 Stockevik 1:71 Stockevik 1:77

Stockevik 1:89 Stockevik 1:48 Stockevik 1:107


Stockevik 1:98 Stockevik 1:108 Stockevik 1:46

Stockevik 1:121 Stockevik 1:95 Stockevik 1:73

Stockevik 1:42 Stockevik 1:120 Stockevik 1:114


Stockevik 1:123 Stockevik 1:124 Stockevik 1:97

Stockevik 1:72 Stockevik 1:66


Dessa fastigheter planeras generellt kunna använda sina serviser vid årsskiftet 2012/1013.


Resterande fastigheter kommer att hanteras i samband med att detaljplan för Stockevik tas fram.


Kommunens representant


Ring Tjörns Kommun


Kontaktuppgifter


Ring Tjörns Kommun